enyxynematryx

เกรียนเอ็ดเวิร์ด หยาง(Edward Yang series)

leave a comment »

เกรียนเอ็ดเวิร์ด  หยาง(Edward  Yang Series) 1: ไต้หวันในฐานะสังคมภูมิแพ้ประวัติศาสตร์

brgt-summr-002ไต้หวันตามที่ปรากฏในงานของหยางจึงเป็นภาพของโลกที่อิเหละเขละขละไปด้วยชิ้นส่วนมากมาย ไม่มีวันหลอมรวมเป็นภาพใหญ่อันสมบูรณ์ภาพใดภาพหนึ่งโดยเฉพาะได้ ตราบกระทั่งเมื่อมาถึงยุคของหยางแล้วแต่แม้จะหาภาพรวมที่ชัดแจ้งไม่ได้การคงสภาพดังกล่าวไว้เช่นนั้นยังทำให้ไต้หวันกลายเป็นผลิตภัณฑ์หัวมังกุท้ายมังกรของกระบวนการสร้างชาติในของชุมชนวัฒนธรรมโลกอันเป็นตัวตนที่ปราศจากรากเหง้าปูมหลัง ค่านิยมเชิงอนุรักษ์และความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะสืบทอดประเพณีจีนโบราณที่เห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเป็นเพียงลมหายใจเฮือกท้าย ๆ ของผู้คนที่ตกอยู่ในวิกฤตวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจำชาติ ขณะเดียวกันหยางก็ฉายภาพความแน่วแน่จนถึงขั้นบ้าบิ่นของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่แค่นตัวเองและผลักดันสังคมสู่การเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมตะวันตกให้จงได้ อ่านทั้งหมด

เกรียนเอ็ดเวิร์ด  หยาง(Edward  Yang Series) 2: กลภาพใน-นอกกรอบ ตอบโจทย์สัมพันธภาพ

yiyi-001เอ็ดเวิร์ด  หยางได้บรรลุซึ่งการทำหน้าที่อันพึงประสงค์ของศิลปินในการถ่ายทอดจุดอ่อน จุดบอด อันเป็นผลพวงจากอาณาจักรครอบครัวที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นทุกที ท่ามกลางสังคมที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาก้าวก่ายแบ่งแยกความเป็นครอบครัวอยู่ทุกเมื่อ ทั้งนี้โดยการระดมเคล็ดวิชาและกลยุทธด้านภาพมาใช้อย่างเจนจบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดวาง เคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่มีต่อพื้นที่ขององค์ประกอบในกรอบภาพเพื่อสื่อความหมาย ในกระบวนการเปิดเผยด้านอับของชีวิตอันแยบคายกล้องของหยางคอยตะล่อมปลอบขวัญทั้งตัวละครและคนดูด้วยพื้นที่พิเศษไว้สร้างหวอดภวังค์สำหรับการตรึกตรองและทำใจให้นิ่ง ก็ด้วยหวังจะให้ทุกฝ่ายเพ่งพิจารณาจุดบอดของชีวิตได้อย่างถ่องแท้ อ่านทั้งหมด

Advertisements

Written by enyxynematryx

April 22, 2003 at 1:07 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s